Nama dari pujangga besar,ulama’ besar dan seorang ahli ahli hukum yang besar ini ialah Taqiyyuddin Abu al-‘Abbas Ahmad bin Abd Salam bin Abdullah bin Muhammad bin Taymiyyah al Harrani al Hanbali,dilahirkan oleh ibu beliau pada hari Isnin tanggal 10 Rabi’ul Awwal tahun 661 Hijrah bersamaan 22 Januari tahun 1263 Masehi di Harran.